logo    ARCHITEKTONICKÉ STUDIO K4  Projekční a školící středisko   PROJEKTY A PREZENTACE PRO VÁS 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu se sídlem a provozovnou je na adrese Architektonické studio K4, s.r.o.
Lesní stezka 2750/11
Jablonec nad Nisou
tel: +420 604300968 (dále jen „prodávající“). Veškerá komunikace a doručování prodávajícího se uskutečňuje na adresu provozovny, přičemž jiná adresa pro doručování se nepřipouští.

Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží - SW, služeb, datových struktur. V objednávce musí kupující uvést své jméno a příjmení, případně datum narození, adresu trvalého bydliště a dále případně adresu pro doručování (liší-li se od adresy trvalého bydliště) a telefon případně e-mail. Bez uvedení shora uvedených údajů nebude objednávka akceptována. Doporučuje se registrace na tomto Webu nahoře.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. (dle nového občanského zákoníku ž 89/ 2012 )
V případě, že se jedná o vztah s mezinárodním prvkem, potom práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy se řídí českým právem. 
Českým právem se řídí rovněž veškeré další otázky s touto smlouvou související (zejména otázky následků porušení smlouvy, zajištění závazků, otázky platnosti smlouvy, aj.), pokud je takováto volba přípustná podle relevantního práva.
V případě, že se jedná o vztah s mezinárodním prvkem, potom smluvní strany tímto projevují svou vůli na založení mezinárodní příslušnosti českých soudů.

V případě, že se v těchto obchodních podmínkách používá pojem kupní smlouva, potom v případě, že předmětem této smlouvy je i montáž objednaného zařízení, tento pojem (kupní smlouva) označuje případně i smlouvu o dílo.

 

2. Objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu.Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou emailovou adresu, bude informován potvrzovacím emailem. Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném emailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornujete, v opačném případě se nejedná o storno objednávky.

 

3. Storno objednávky

Ze strany kupujícího:  kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. 
V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. ze strany prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20 pracovních dní.


4. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v přívalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). 
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Kupující se zavazuje zaplatit za předmět této smlouvy kupní ceny, tj. cenu uvedenou v objednávce, případně v cenu uvedenou v potvrzení objednávky se kterou kupující vyslovil souhlas. V tomto případě, se na takovéto potvrzení objednávky pohlíží dále jako na novou nabídku, přičemž jejím odsouhlasením respektive vyslovením souhlasu s změnami oproti původní objednávce je kupní smlouva uzavřena.

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách
internetového obchodu jsou uváděny bez DPH i včetně DPH.

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího - kupující má právo podle ustanovení odst. 7 § 53 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba - spotřebitel (nikoliv na IČ). 
Písemně nás kontaktujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum
nákupu. Zboží pošlete zpět na adresu provozovny a to při současném splnění následujících podmínek:
• musí byt v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité
• musí být nepoškozené
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• s originál dokladem o koupi

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte, prosím, zboží na
dobírku, jinak nebude vyzvednuto. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet.Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


6. Způsob platby

Na výběr máte z následujících typů plateb:
• dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
•  převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet provozovatele. Po připsání částky na účet provozovatele, bude zákazník kontaktován a po domluvě mu bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
• v hotovosti - probíhá na místě naší kamenné pobočky při převzetí zboží.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). 
Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.
Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.


7. Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Zboží je zpravidla skladem, popřípadě dodací lhůty jsou od 1 do 20 dnů od potvrzení objednávky.
U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla  tentýž nebo následující pracovní den. 
Přesný termín dodání Vám bude upřesněn v potvrzení objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje předání zboží prvnímu přepravci případně při osobním vyzvednutí předání zboží kupujícímu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list, návod k použití.

Cena za dopravu záleží na druhu objednaného zboží a je vždy uvedena u příslušného výrobku.

Zboží si lze osobně vyzvednout kdykoliv na adrese naší provozovny – Pondělí až Pátek od 8:00 do 16:00 hod. V případě osobního vyzvednutí není účtováno dopravné.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení
originální pásky s razítkem prodávajícího případně jím pověřené osoby na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! 
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky s razítkem kupujícího případně jim pověřené osoby a správný počet balíků.

Na kupujícího přejde nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí zboží (předmětu smlouvy).

 

8. Záruka, reklamace a servis

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím. Doba trvání záruky je vždy uvedena na záručním listě.


Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený prodávajícím, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna prodávajícího.
O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit. V zájmu rychlejšího vyřízení však odběratel může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky.

Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží. V případě, kdy bylo zboží na opravu odesláno přepravní službou, bude po telefonické domluvě zasláno zpět na adresu zákazníka. Pokud bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady s tím spojené. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení autorizovaného technika.

Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

 

9. Ochrana osobních údajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací
o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru
neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

10. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí režimem obchodního zákoníku (zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění). Účastnící této smlouvy si sjednávají, že veškeré své spory z této smlouvy, tak spory ohledně planosti této smlouvy budou řešeny místně příslušným soudem objednatele dle ustanovení § 89a občanského soudního řádu, pokud pro řešení daného sporu není předepsána místní příslušnost výlučnou.

Smlouva včetně jejich dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody smluvních stran,  písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do této smlouvy nebo na které tato smlouva výslovně odkazuje. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží po podpisu smlouvy každá smluvní strana.

Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Případná neplatnost některého z ustanovení uzavřené smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Pokud bude jakékoliv ujednání smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany druhé smluvní straně  je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla smluvní strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo uvedenou v této smlouvě nebo v písemném oznámení o změně sídla smluvní strany.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných na objednávce respektive na potvrzení objednávky, že si smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení smlouvy  jejich případných příloh včetně těchto obchodních podmínek, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této smlouvy, tuto smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou